CURTEA DE APEL ALBA IULIA

Prezentare generală

Curtea de Apel Alba Iulia este instanță judecătorească superioară, cu personalitate juridică, cu rol de ordonator secundar de credite şi de control judiciar pentru cele 16 judecătorii și 3 tribunale din circumscripția teritorială (ce cuprinde județele Alba, Sibiu, Hunedoara) și de primă instanță pentru litigiile date expres prin lege în competența sa.
Conducerea Curții de Apel Alba Iulia este asigurată de un președinte și 2 vicepreședinți numiți prin concurs, împreună cu colegiul de conducere și adunarea generală a judecătorilor, fiecare cu atribuții specifice, exercitate în limita competențelor legale.
Judecătorii și grefierii sunt repartizați în cadrul celor 4 secții ale instanței care soluționează procesele după materia lor: secția penală, secția civilă I, secția civilă II și secția pentru contencios administrativ și fiscal, activitatea acestora fiind coordonată de câte un judecător președinte de secție și respectiv, grefier șef de secție.

Curtea de Apel Alba Iulia are în structură compartimentele auxiliare de specialitate (grefă, registratură, arhivă, informatică juridică, statistică, bibliotecă, documentare, juridic, biroul de informaţii şi relaţii publice) şi departamentul economico-financiar şi administrativ aflat sub conducerea managerului economic, în cadrul căruia funcţionează compartimentele: financiar contabil, administrativ, resurse umane, achiziţii publice şi inginerul constructor. Sub coordonarea preşedintelui Curţii de Apel Alba Iulia îşi desfăşoară activitatea consilierul juridic şi psihologul instanţei.
Resurse umane, date generale. Pentru înfăptuirea justiţiei în folosul celor aproximativ 1.130.000 de cetăţeni ce locuiesc în aria teritorială de competenţă, conform datelor din ultimul recensământ oficial publicat, la nivelul Curţii de Apel Alba Iulia şi celor 19 instanţe arondate erau în activitate la sfârşitul anului 2018: 252 de judecători, 558 de grefieri şi alte funcţii aparţinând personalului auxiliar de specialitate şi conex, 12 asistenţi judiciari, 40 de funcţionari publici şi 25 de angajaţi din categoria personalului contractual. Din totalul celor 938 de posturi existente în statul de funcţii, 51 de posturi figurează vacante la finalul anului trecut, dintre care cele mai multe, 38 de posturi de judecător, respectiv 11 posturi de personal auxiliar de specialitate şi conex, şi câte unul de funcţionar public şi personal contractual.

În circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Alba Iulia, ce reprezintă 7,8% din suprafaţa totală a ţării, sunt arondate trei tribunale şi 16 judecătorii, respectiv:

Tribunalul ALBA


instanţă cu personalitate juridică, în circumscripţia căreia funcţionează 5 judecătorii:

Judecătoria Aiud
Judecătoria Alba Iulia
Judecătoria Blaj
Judecătoria Câmpeni
Judecătoria Sebeş

Tribunalul SIBIU


instanţă cu personalitate juridică, care are în circumscripţie 5 judecătorii:
Judecătoria Agnita
Judecătoria Avrig
Judecătoria Mediaş
Judecătoria Sălişte
Judecătoria Sibiu

Tribunalul HUNEDOARA

instanță cu personalitate juridică, care are în raza sa de competență 6 judecătorii:
Judecătoria Brad
Judecătoria Deva
Judecătoria Hațeg
Judecătoria Hunedoara
Judecătoria Orăștie
Judecătoria Petroșani


La nivelul celor trei tribunale din raza teritorială a Curţii de Apel Alba Iulia cu sediul în reşedinţele de judeţ, activitatea de judecată este organizată în 3 secţii: secţia penală, secţia I civilă şi secţia a II-a civilă.
Fiecare tribunal este condus de un preşedinte secondat de un vicepreşedinte. Structura organizatorică a tribunalelor cuprinde grefa, arhiva, registratura, biblioteca, informatica juridică, biroul local de expertize, biroul de apostilare, biroul de informare şi relaţii publice şi departamentul economico-financiar şi administrativ, condus de un manager economic, în cadrul căruia funcţionează compartimentele: financiar contabil, administrativ, resurse umane, achiziţii publice şi inginerul constructor. Departamentul economico-financiar şi administrativ din cadrul tribunalelor asigură activitatea economică, financiară şi administrativă a instanţelor la care funcţionează şi la judecătoriile din circumscripţia teritorială.

După numărul de judecătorii din circumscripţie, Curtea de Apel Alba Iulia este a treia curte de apel ca mărime, după Curtea de Apel Bucureşti şi Curtea de Apel Craiova şi la egalitate cu Curtea de Apel Cluj.
Judecătoriile din circumscripţia teritorială a Curţii sunt conduse de un preşedinte care, la judecătoriile din oraşele mai mari (Sibiu, Alba Iulia, Deva, Petroşani), este sprijinit de un vicepreşedinte şi au organizată activitatea în complete specializate, respectiv compartimente de specialitate (grefă, registratură, arhivă, bibliotecă şi biroul de informare şi relaţii publice). Activitatea de judecată este organizată pe secţii la două judecătorii, Judecătoria Sibiu şi Judecătoria Deva unde sunt constituite distinct secţia civilă şi secţia penală, celelalte judecătorii având competenţă generală.

REPERE ISTORICE

Indiferent de numele sub care a fost cunoscut de-a lungul celor peste 2 milenii de existenţă neîntreruptă, oraşul devenit simbol al unirii naţiunii române a avut un destin istoric spectaculos ce l-a adus de multe ori în prim planul evenimentelor politice, sociale, religioase şi nu în ultimul rând judiciare. Apoulon-ul dacic, cetate reşedinţă a dacilor apuli, a devenit după cucerirea romană Apulum iar aşezarea constituită în jurul puternicului castru al Legiunii a XIII – a Gemina, a cunoscut o continuă dezvoltare, devenind cel mai mare centru urban din Dacia romană. După retragerea romanilor din Dacia, Apulum intră într-o perioadă de decădere ca şi celelalte aşezări urbane din Dacia postromană. Pe ruinele albe ale castrului roman se ridică o aşezare medievală care devine capitala formaţiunii politice din centrul Transilvaniei şi capătă denumirea sugestivă de Bălgrad (Cetatea albă) sau Alba Iulia (Oraşul alb al lui Iula după numele unei căpetenii locale Gyula sau Iula). În epoca voievodatului Alba Iulia cunoaşte o interesantă evoluţie, din secolul XI până la mijlocul secolului XVI când, odată cu perioada principatului, devine capitală a Transilvaniei. Aici îşi vor stabili reşedinţa toţi principii Transilvaniei de la 1542 până la 1690 iar oraşul va cunoaşte o dezvoltare rapidă. Tot de aici a condus Mihai Viteazul în 1600 cele trei ţări medievale române unite pentru prima oară sub sceptrul său.

În perioada medievală, atât în cea a voievodatului, cât şi în perioada principatului, când capitala a fost în cea mai mare parte a timpului la Alba Iulia, instanţa cea mai înaltă în ierarhia judecătorească transilvăneană era Scaunul de judecată al voievodului sau vicevoievodului iar apoi al principelui.
În perioada dominaţiei habsburgice, odată cu scădere importanţei oraşului în organizarea administrativă şi politică a Transilvaniei, a scăzut şi rolul instanţei judecătoreşti din Alba Iulia. Dar, în toată perioada secolelor XVIII-XIX au funcţionat instanţe judecătoreşti în fosta capitală, care odată cu modernizarea sistemului judiciar se desprind tot mai mult de structurile administrative şi politice ale statului. Cel mai celebru eveniment judiciar din această perioadă desfăşurat la Alba Iulia este procesul din anul 1785 (ianuarie-februarie) al capilor răscoalei ţărăneşti din Transilvania, Horea, Cloşca şi Crişan încheiat cu condamnarea lor la moarte şi execuţia publică a lui Horia şi Cloşca în 28.02.1785, pe „Dealul Furcilor” din Alba Iulia.  

După Marea Unire de la 1918, în perioada interbelică, la Alba Iulia funcţionează Tribunalul Alba şi Judecătoria Alba Iulia instanţe de judecată aflate în raza de competenţă a Curţii de Apel Cluj.
Prin Legea de organizare judiciară din 1938 la Alba Iulia este înfiinţată Curtea de Apel Administrativă Alba Iulia cu atribuţii în materia contenciosului administrativ, care urmează linia reorganizării administrative a României din 1938 în urmă căreia Alba Iulia devine capitala Ţinutului Mureş.

În perioada comunistă, după desfiinţarea curţilor de apel, Tribunalul Alba îndeplineşte rolul de instanţă de control judiciar pentru judecătoriile din judeţul Alba.
Curtea de Apel Alba Iulia a fost înfiinţată începând cu data de 01.07.1993 în temeiul dispoziţiilor art.10 şi 27 din Legea nr. 92/1992, privind organizarea judecătorească şi funcţionează în prezent în baza Legii nr.304/2004, privind organizarea judiciară, cu modificările şi completările ulterioare. 

Contact

Str. I.C.Bratianu, nr.1
Alba Iulia, 510118
E-mail: ca-albaiulia@just.ro
Tel.:+40 258 810 289
+40 258 810 2932
Fax: +40 258 810 293

Urmărește-ne 
Informații utile